Komunikaty

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, iż zgodnie z art. 274a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) o obowiązku zgłaszania w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pracowników sezonowych oraz cudzoziemców, którzy na czas wykonywania pracy zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Drobin w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany liczby mieszkańców danej nieruchomości. Po zakończeniu wykonywania prac i wyjeździe pracowników należy również zgłosić taką zmianę w celu ponownego ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.