Deklaracja


Wypełniony druk deklaracji  można przekazać:

–   pracownikowi urzędu  wypełniony w dniu dostarczenia,

–  do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie pok. nr 7,

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12,

–  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie umgdrobin.bip.org.pl w zakładce elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,Burmistrz Miasta i Gminy Drobin może w drodze decyzji określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie liczona od liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów (selektywny czy zmieszany). Informacja o liczbie osób zamieszkujących będzie weryfikowana na podstawie dostępnych baz danych w Urzędzie.

Po wprowadzeniu danych z deklaracji do systemu informatycznego Urząd wygeneruje pismo informujące o wielkości zobowiązania oraz przekaże właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za miesiąc poprzedni bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Ostatnią opłatę do Związku Gmin Regionu Płockiego za miesiąc grudzień 2018 roku należy dokonać do dnia 15 stycznia 2019 roku.